METODOLOGIA

En la metodologia FASOLET·IEM es realitzen moltes activitats, de les quals cadascuna d'elles treballa diversos continguts per a poder complir els objectius que pretén el sistema. Els exercicis són múltiples i van canviant constantment perquè els alumnes estiguen sempre en activitat i així motivar-los. A continuació els presentem alguns dels exercicis que es realitzen en les classes de Fasolet-iem i quin objectiu persegueixen.​

CANÇÓ POPULAR I MEMORITZACIÓ

Les lletres són simples i fàcils de comprendre i ajuden a exercitar la memòria; permeten captar l'atenció i transmetre emocions; potencien la capacitat d'improvisació i creativitat; estimulen el desenvolupament d'habilitats de dramatització; permeten desenvolupar els elements bàsics del ritme (pols, accent i ritme); i cantar amb notes permet establir una relació entre el so i el nom de les notes.

CANTAR AMB TEXT

Per imitació, un recurs molt utilitzat, s'aprenen les cançons d'una forma atractiva, els xiquets aprenen per motius i semifrases les cançons que després ballaren i cantaren amb coreografia. El cant grupal és una bona manera de crear unitat i autoconfiança. S'adquireix una correcta articulació i col·locació de la veu. La cançó roman en la memòria pel que els valors i coneixements que s'expressen en les seues lletres romandran en la consciència del xiquet.

TOCAR EL TECLAT

Desenvolupa la motricitat fina; permet explorar les capacitats sonores i expressives de l'instrument; promou un correcte maneig i manteniment d'aquest; desenvolupa la identificació del ritme i de la notació musical (clau de sol i clau de fa); i potència la capacitat d'acceptar les normes respecte al grup.

EDUCACIÓ AUDITIVA

Fomenta la capacitat d'atenció i concentració; permet la distinció de l'accentuació rítmica, la discriminació dels paràmetres del so, distinció de les funcions tonals i reconeixement de diferents timbres musicals.

IMPROVISACIÓ

Invenció de motius utilitzant els elements de la cançó. Repetició organitzada i analítica d'acord amb suggeriments amb avanç progressiu. Desenvolupament de la concentració, l'escolta i la memòria. Dictat rítmic.

RITME

Ritme i paraula. Anàlisi rítmica. Motius i el seu desenvolupament. Repetició i progressió. Exercicis rítmics en grup. Percussió corporal i instrumental. Associació de cèl·lules rítmiques a un text. Composició d'exercicis rítmics.

JOCS HARMÓNICS

Mitjançant targetes, accions o moviments els xiquets senten les funcions harmòniques d'una forma lúdica i en contacte amb la música, d'aquesta manera els xiquets desenvolupen l'oïda interna.